Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Характеристика на професията "планински водач"
Дата: 2004-05-24

1) Определение

1.1. Планинският водач е специалист, който обича и познава планините, умее да се движи и пребивава в тях и който е поел ангажимента да води човек или група хора в планината, с произтичащите от това отговорности, като им покаже най-доброто от нейната природа и своите познания.

2) Функционален профил

2.1. Да води и придружава туристи или групи от туристи в планинска и природна среда.

2.2. Да упражнява професията "планински водач" като свободна или в рамките на трудови правоотношения с туристически агенции, организации и институции.

  • Да практикува професията "планински водач" целогодишно в зависимост от придобитата професионална квалификация
  • Да приема ангажименти към клиентите само в рамките на своята квалификация
  • Да информира клиентите за посещаваните места и за особеностите на околната среда
  • Да възпитава клиентите в уважение към планината, планинарска етика и екологично мислене
  • Да уважава клиентите, независимо от техните планинарски или други способности
  • Да поставя безопасността на клиентите над своята
  • Да оказва помощ на клиентите си в критични ситуации и да взема адекватни решения
  • Да поддържа и подобрява непрекъснато своята планинарска подготовка, квалификация и обща култура
  • Да познава и спазва специфичните правила, които са в сила за национални и природни паркове, защитени територии, архитектурни резервати и исторически паметници
  • Да спазва етични отношения с останалите планински водачи, както и с агенциите и институциите, които го ангажират професионално.

3) Единни изисквания за упражняване на професията "планински водач"

3.1. Право да упражняват професията "планински водач" имат лица, притежаващи удостоверение за правоспособност. Удостоверението се издава от държавна изпитна комисия, в която участват и представители на гилдията на планинските водачи.

3.2. Право на участие в курс за обучение имат лица навършили 18 години с диплом за средно образование, успешно издържали изпити по физическа издържливост, ориентиране и преминаване на трудни терени и представили медицинско свидетелство за здравословното си състояние. Придобилите квалификация в системата на професионалното образование и обучение получават право да упражняват професията "планински водач" след полагане на изпит съгласно точка 3.3. и ако отговарят на останалите изисквания за това.

3.3. За допускане до изпита пред държавната комисия е необходимо кандидатът да е преминал редовен курс на обучение за планински водачи с продължителност не по-малка от една година. Курсът се провежда по единен учебен план.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Вътрешни | Характеристика на професията "планински водач"
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА