Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Кой налага актове за нарушения и издава наказателни постановления
Дата: 2005-07-26

Длъжностните лица, имащи право да извършват проверка и контрол в туристическите обекти, както и да издават актове за констатирани нарушения и наказатели постановления са регламентирани в чл. 87 от Закона за туризма.

Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица, определени от:

  1. Изпълнителния директор на Агенцията по туризъм
  2. Председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите
  3. Длъжностни лица на общинската администрация, определени от кмета на съответната община

Наказателните постановления се издават от:

  1. Изпълнителния директор на Агенцията по туризъм
  2. Председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите или от оправомощени от тях длъжностни лица
  3. Кмета на общината или от оправомощени от него длъжностни лица

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Изисквания | Кой налага актове за нарушения и издава наказателни постановления
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА